Zasady pracy zdalnej

Wstępne informacje

Zleceniodawca udziela dostępu do środowiska pozwalającego na wykonanie zadania. Udostępnione dane nie mogą bez zgody Zleceniodawcy być kopiowane lub upowszechnianie poza wyznaczone środowisko.

Wynagrodzenie

W początkowej fazie współpracy wynagrodzenie następuje na podstawie przepracowanej liczby godzin przy wykonanych zleconych zadaniach. Po okresie próbnym istnieje możliwość podpisania umowy na czas określony oraz ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość stawki godzinowej/wynagrodzenia skorelowana jest z budżetem czasowym, jakością wykonywania zadań, a także samodzielnością zleceniobiorcy. Reasumując, im szybciej i lepiej są wykonywane zadania, tym większa stawka godzinowa / wynagrodzenie.

Workflow

 1. Zleceniodawca przesyła do Wykonawcy propozycję zadania.
 2. Po zapoznaniu się Wykonawca potwierdza Zleceniodawcy przyjęcie zadania.
 3. Wykonawca, jeśli to możliwe realizuje najpierw wersję MVP oraz udostępnia ją do weryfikacji dla Zleceniodawcy.
 4. Po pozytywnej weryfikacji Zleceniobiorca dopracowuje zadanie/wdraża poprawki i przekazuje zadanie do sprawdzenia Zleceniodawcy.
 5. Duże zadania (powyżej 8 godzin) dzielone mogą być na etapy.
 6. Po akceptacji zadania przed Zleceniobiorcę, Wykonawca zgłasza swoją gotowość do przyjęcia kolejnego (tempo i zakres czasowy wykonywanych prac określa Wykonawca).

Propozycja zadania

Każde zadanie posiada:

 1. Opis wymaganych prac.
 2. Przykład na podstawie, którego należy wykonać zadanie. (Jeśli dostępny)
 3. Proponowany budżet czasowy np. 4h.
 4. Priorytet (niski, normalny, wysoki, pilny).
 5. Termin wykonania.
 6. Opis dodatkowy np. wymaganą jakość, funkcje dodatkowe itp. (Jeśli potrzebne)

Przyjęcie zadania przez Wykonawcę

Wykonawca przed rozpoczęciem zadania:

 1. Potwierdza zrozumienie opisu zadania.
 2. Potwierdza budżet lub proponuje zwiększenie/zmniejszenie z uzasadnieniem.

Przekroczenie budżetu godzinowego

Przekroczenie wyznaczonego budżetu godzinowego nie wymaga zgody zleceniodawcy w następujących przypadkach:

 1. Dla zadań do 3h dopuszczalne jest 0.5h przekroczenia.
 2. Dla zadań powyżej 3h dopuszczalne jest 10% przekroczenia jednak nie więcej niż 2h.

Przekroczenie powyżej powyższych limitów wymaga zgody Zleceniodawcy.
W przypadku przekroczenia budżetu bez ustaleń ze Zleceniodawcą, godziny mogą zostać nieujęte w wynagrodzeniu.

Kiedy zadanie jest wykonane

Aby zadanie mogło zostać uznane za wykonane, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. Spełnia w pełni przesłany opis.
 2. Zostało wykonane w zadanym terminie.
 3. Zostało wykonane w określonym budżecie godzinowym.
 4. Jest pozbawione błędów, czyli nie wymaga poprawek.
 5. Zleceniodawca potwierdzi wykonanie zadania.

Aspekty formalne

Wykonawca przed rozpoczęciem współpracy podpisuje umowę o zachowaniu poufności. Wynagrodzenie przelewane jest do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca lub w terminie ustalonym indywidualnie, po podpisaniu niezbędnych dokumentów (umowa o przeniesieniu praw majątkowych, rachunek itp.)

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas praca@parleto.io

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2020r